Grenspecialisten hållbarhetsredovisning 2022

 

Introduktion

Denna hållbarhetsrapport omfattar alla majoritetsägda bolag under koncernen AB Grenspecialisten. Vår avsikt är att upprätta en hållbarhetspolicy enligt årsredovisningslagen och separat beröra de fyra specificerade aspekterna miljö, sociala förhållanden och personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. Vi har även valt att inkludera insideraffärer till vår hållbarhetsredovisning då handel med värdepapper är en väsentlig del av verksamheten.

Grenspecialisten kan i största utsträckning påverka omvärlden som ägarrepresentant genom de portföljbolag som vi investerat i och har därför valt att inte tillämpa några policyer förutom för insideraffärer i koncernen. Att bidra till en hållbar utveckling ingår dock i bolagets investeringsfilosofi och innefattar arbetet med att skapa medvetenhet kring hållbarhetsfrågor i våra portföljbolag och i den egna verksamheten.

VD ord
Detta är Grenspecialisten hållbarhetsredovisning och vi har jobbat vidare med dessa frågor kontinuerligt. Vi ser fram emot att göra världen mer hållbar tillsammans med våra fina portföljbolag.


Beskrivning av Grenspecialistens verksamhet
Grenspecialisten är ett familjeägt investmentbolag som investerar långsiktigt i sunda företag med egna produkter primärt inom teknologi och life-science som möter växande internationell efterfrågan. Verksamheten bedrivs i huvudsak genom tre segment; en portfölj av börsnoterade innehav där Grenspecialisten är huvudägare eller en av huvudägarna, en aktietradingportfölj samt en låne- och obligationsportfölj. 

Grenspecialistens kärnvärden
Grenspecialistens kärnvärde beskrivs av följande punkter: 

       Öppenhet och transparens

       Långsiktighet

       Engagemang och ansvar

       Bamse mentalitet - Är man stor skall man vara snäll.

       Vi tar en aktiv roll i de bolag där vi investerar, inte bara genom valberedningsarbete eller styrelserepresentation, utan också genom att vara en aktiv rådgivare i de frågor där vi har god kompetens och kan bidra. 

Grenspecialistens hållbarhets och samhällsansvar
Grenspecialisten är ett investeringsbolag som primärt kan påverka omvärlden genom ägarstyrning i de portföljbolag vi investerat i. Att bidra till en hållbar utveckling ingår i bolagets investeringsfilosofi och innefattar arbetet med att skapa medvetenhet kring hållbarhetsfrågor i våra portföljbolag och i den egna verksamheten, något som vi arbetar aktivt med.

 

Miljö

Verksamheten i moderbolaget AB Grenspecialisten bedrivs från ett kontor vilket medför begränsad påverkan på miljön relaterat till primärt kontorsplatsen samt resor i tjänsten. Vi har en flexibel policy för medarbetarnas kontorsnärvaro, vilket gör att medarbetarna kan undvika onödiga transporter när det är möjligt. Vi skall alltid följa de miljöpolicyer och gällande miljölagar som omfattar verksamheten. Grenspecialisten väger vidare in miljöaspekter i analysprocessen i såväl nya som befintliga investeringar.

Vi förväntar oss och verkar för att respektive portföljbolag har en relevant miljöpolicy, efterlever lagar och miljökrav samt inför processer eller aktiviteter för att aktivt begränsa miljöpåverkan till följd av bolagets verksamhet. Portföljbolagens miljöarbete ska vidare utvärderas löpande och ingå i respektive styrelses agenda.

Personal och sociala förhållande

Grenspecialisten är en liten organisation med mindre än tio medarbetare. Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsplats där anställda trivs och mår bra. Grenspecialistens nuvarande och framtida framgång avgörs till stor del av bolagets medarbetare, det är därför av största vikt att kunna attrahera personer med rätt kompetens och ge anställda möjlighet till vidareutveckling. Idag finns inga formella strukturer eller riktlinjer på plats avseende träning och vidareutbildning. Istället ges anställda möjlighet att på eget initiativ söka upp utbildningar vilket sker löpande. Anställda har till exempel genomgått utbildning inom styrelsearbete samt deltar i olika seminarier. Samtliga anställda har årliga utvecklingssamtal, vilka främst fokuserar på de anställdas utveckling och ersättning.

Grenspecialisten strävar efter att ha en jämn könsfördelning både i den egna koncernen samt i portföljbolagens ledningar och styrelser. Vi förordar schyssta och rimliga anställningsvillkor och förutsätter att portföljbolagen tillämpar de arbetsorganisationers konventioner som finns. Vi förutsätter att det genomförs planer, åtgärder och uppföljning för att säkerställa att ett säkert arbete utan risk för personskador kan genomföras i respektive bolag. Vår påverkan sker främst genom arbete i styrelser och valberedningar, men också genom rådgivning och personal -och affärsutveckling i vissa fall.

Respekt för mänskliga rättigheter

Grenspecialisten stöder FNs konventioner för mänskliga rättigheter och följer de lagar och förordningar som gäller i de länder koncernen bedriver sin verksamhet. Vi förutsätter och verkar för att våra portföljbolag gör det samma och påverkar portföljbolagen genom ägarstyrning i dessa frågor. 

Grenspecialisten är, och verkar för att alla portföljbolag skall vara, (i) icke-diskriminerande arbetsplatser som erbjuder alla individer lika möjligheter oavsett hudfärg, kön, etnisk tillhörighet eller andra särskiljande egenskaper, (ii) arbetar för en sund företagskultur och arbetsgemenskap fri från diskriminering och trakasserier och (iii) förväntar sig att alla medarbetare tar ansvar för att detta uppnås. 

Etik och korruption

Grenspecialistens medarbetare eller till koncernen anslutna konsulter ska agera på ett etiskt korrekt sätt och efterleva alla lagar, regler och föreskrifter i varje land där koncernen bedriver sin verksamhet eller där dess medarbetare befinner sig i tjänsten. Representanter för Grenspecialisten eller bolag i koncernen skall agera professionellt och beslut skall fattas på ett objektivt sätt och i koncernens och dess ägares intresse. Grenspecialisten har nolltolerans mot alla former av korruption däribland givande och tagande av mutor eller missbrukande av förtroendeställning. Vi gör inga investeringar i bolag med historiskt väldokumenterad korruption som Telia, Ericsson och Swedbank. 

Grenspecialisten förväntar sig att externa parter såsom leverantörer och samarbetspartners såväl som portföljbolag följder dessa riktlinjer samt UN Global Compact. 

Insideraffärer

Koncernens anställda, styrelseledamöter och i verksamheten engagerade konsulter skall följa alla tillämpliga värdepapperslagar, inklusive regler om marknadsmissbruk och förordningar. Koncernens anställda får inte röja insiderinformation eller använda insiderinformation för handel eller påverka handel med finansiella instrument. Rutiner för handel med värdepapper för medarbetare och styrelseledamöter regleras även i Grenspecialistens insiderpolicy