INTEGRITETSPOLICY – SÅ HÄR BEHANDLAr vi DINA PERSONUPPGIFTER

 

Bolagets behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning. Det innebär bland annat att Bolaget skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har sparade om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna policy samt besöka www.datainspektionen.se för ytterligare information om personuppgiftsbehandling.

Har du några frågor om vår behandling av personuppgifter är du givetvis alltid välkommen att kontakta oss!

____________________

 

Denna integritetspolicy beskriver hur Bolaget behandlar insamlade personuppgifter.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Grenspecialisten, 556505–3724, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att all behandlingen sker på ett lagligt och korrekt sätt. Detta gäller samtliga bolag inom Grenspecialisten koncernen.

Hur får Bolaget dina personuppgifter?

Bolaget samlar inte systematiskt in dina personuppgifter som du lämnar till oss utan dina personuppgifter kan förekomma i samband med olika kontakter som vi av affärsmässiga skäl har med dig. Antingen via mail eller via brevkontakt.

Vilka uppgifter behandlas?

Bolaget behandlar de personuppgifter som lämnas till oss. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, personnummer, postadress, bankkontonummer, bankgiro-nummer, plusgironummer, civilstånd, gymnasiebetyg, avlagda akademiska examina, samt foton eller uppgifter som i övrigt är nödvändiga för att bolaget ska kunna hantera och administrera de sedvanliga affärsmässiga eller bolagsmässiga ärenden.

Varför behandlar Bolaget uppgifter om dig?

Bolaget kan använda dina personuppgifter för bland annat följande ändamål:

·       Anställningsförhållande eller sökande av anställning

·       Affärsmässiga relationer

 

När har Bolaget rätt att behandla dina personuppgifter?

Bolaget har rätt att behandla dina personuppgifter när du har lämnat ditt samtycke till behandlingen eller om Bolaget har en rättslig skyldighet att behandla dina personuppgifter. När du lämnar ditt samtycke kommer du alltid att få klar och tydlig information om vad du samtycker till.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas av Bolaget. Personuppgifter kan komma att lämnas ut till Bolagets revisorer, Redovisningsbyrå eller myndigheter vid särskilda behov.

Bolaget lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag eller organisationer om Bolaget inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda Bolagets eller tredje parts rättigheter. 

Överföring till tredje land

Bolaget överför inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES om inte detta särskilt angivits i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Bolaget sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt, normalt sju år. När personuppgifterna inte längre behövs tas de bort (gallras).

Vad har du för rättigheter?

Registerutdrag

Du har rätt att på begäran få information om vilka personuppgifter Bolaget behandlar om dig. Din begäran ska vara egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Rätt till rättelse

Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade.

 

Rätt till radering, begränsning av behandling m.m.

Du har rätt att begära att Bolaget raderar dina personuppgifter, begränsar behandlingen av dina personuppgifter eller överför dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig samt rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Sådan rätt omfattar dock inte behandling av personuppgifter som sker på grund av rättslig skyldighet såsom behandling på grund av bokföringslagen.  

Vart ska du vända dig?

Begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter m.m. skickar du till: Bolaget: Grenspecialisten AB, Box 4042, 203 11 MALMÖ

 

Om du begärt ett registerutdrag kommer informationen att skickas till din folkbokföringsadress.

Du har vidare rätt att i förekommande fall inge klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Så här skyddas dina personuppgifter

Bolaget värnar din integritet. Bolaget vidtar alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs i varje enskilt fall för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst och användning samt i övrigt för att säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning.

Uppdatering av denna integritetspolicy

Bolaget kan vidta ändringar av innehållet i denna integritetspolicy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på Bolagets webbsida.

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter. Våra kontaktuppgifter:

Grenspecialisten AB, Personuppgiftsansvarige, Box 4042, 203 11 MALMÖ

 

Denna integritetspolicy är gällande fr.om. 2018-05-25